Register- och dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är företagets register- och dataskyddsbeskrivning enligt 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Marakon Oy

FO-nummer: 2221475-5
Yrittäjänkatu 10
15170 Lahtis

REGISTERANSVARIG PERSON

jaana.viilamo@marakon.fi

REGISTRETS NAMN

Marakon Oy kundregister

GRUND FÖR REGISTERFÖRINGEN

Personen är registrerad som kund hos Marakon Oy, har köpt en produkt eller en tjänst av Marakon eller deltagit i ett evenemang som ordnats av Marakon.

Personuppgifter behandlas även för att planera, genomföra, analysera och utveckla affärsverksamheten hos den personuppgiftsansvarige och företag som hör till samma koncern och samma ekonomiska sammanslutning som denne. Dessutom kan den personuppgiftsansvarige och företag som hör till samma koncern och samma ekonomiska sammanslutning som denne behandla personuppgifter i marknadsföringssyfte, inklusive direktmarknadsföring och opinions- och marknadsundersökningar. Direktmarknadsföring kan även göras elektroniskt.

REGISTRETS ANVÄNDNINGSSYFTE

Kundens personuppgifter kan behandlas vid Marakon för följande syften: utförande av kundtjänst och skötsel av kundrelationen, utveckling av kundservice, fakturering och indrivning, arkivering och hantering av beställningar, information, marknadsföring, statistik, utveckling av den personuppgiftsansvariges affärsverksamhet, kundenkäter och andra enkäter samt andra motsvarande syften. Uppgifterna kan även användas för produktion av mer personligt riktat innehåll i våra nättjänster. Personuppgifterna behandlas inom gränserna för vad personuppgiftslagen tillåter och kräver.

Marakon Oy kan använda sig av samarbetsparter för att sköta kund- och tjänsterelationen. En del av registeruppgifterna kan överföras till samarbetspartens servrar på grund av tekniska krav.

REGISTRETS DATAINNEHÅLL

I kundregistret lagras de uppgifter som kunden har lämnat i samband med registreringen. I registret lagras även de uppgifter som användaren själv sparar efter att registreringen godkänts. Obligatoriska registreringsuppgifter i samband med beställning är namn, näradress, postnummer, postanstalt, e-postadress och telefonnummer. I samband med beställning lagras även uppgifter om hanterade beställningar samt uppgifter om spårning av beställningsleveranser. I samband med beställningar kan även beställarens IP-adress lagras.

ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER

Uppgifterna i kundregistret används endast av Marakon Oy utom då Marakon Oy använder en extern tjänsteleverantör för produktion av mervärdestjänster, leverans av beställningar eller som stöd för kredit- eller betalningsbeslut. Uppgifterna överlåts dock inte utanför Marakon Oy eller för samarbetsparternas egen användning, utom i ärenden som gäller leverans av beställningar, kreditansökan, indrivning eller fakturering samt när det krävs enligt lag. Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen om det inte är nödvändigt för Kundföretagets eller dess samarbetspartners tekniska utförande av tjänsten.

Personuppgifter om den registrerade som finns i Marakon Oy:s register förstörs på användarens begäran om inte lagstiftning, utestående fakturor eller indrivningsåtgärder förhindrar radering av uppgifterna.

SKYDD AV REGISTRET

Kundregistret hanteras strikt konfidentiellt och skyddas på ett ändamålsenligt sätt från utomstående med lösenord. Åtkomsträttigheterna har begränsats till personer som behöver tillgång till uppgifterna i registret för att uppfylla ändamålet med registret eller för att i övrigt sköta sina arbetsuppgifter.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Kunden kan om han eller hon så önskar kontrollera vilka uppgifter som lagrats i personregistret, förbjuda användningen av uppgifterna eller kräva att uppgifterna raderas eller korrigeras genom att skicka ett meddelande om detta till den registeransvariga vid Marakon Oy.

COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats.

För att förbättra användarupplevelsen använder vi cookies på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.